TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Chào mừng Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng, gồm 38 đầu mối, trong đó có 06 đảng bộ cơ sở, 32 chi bộ cơ sở với hơn 900 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Bộ Giao thông vận tải, Đảng ủy Trường đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ đặt ra.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Công tác nghiệp vụ Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVI được thực hiện nghiêm túc, bài bản và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tập thể Đảng ủy Trường, các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhà trường thuộc nhóm dẫn đầu các cơ sở giáo dục đại học cả nước về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Uy tín, thương hiệu và vị thế của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã từng bước được nâng lên: xếp hạng thứ 36 trong số 100 trường đại học đáng học nhất Việt Nam, xếp hạng thứ 21 trong tổng số trên 300 cơ sở giáo dục đại học cả nước về chỉ số năng lực nghiên cứu khoa học. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy được tăng cường hiện đại và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về điều kiện học tập, nghiên cứu cho người học và giảng viên. Công tác quản lý đào tạo đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của người học đồng thời thích nghi được với sự thay đổi của xã hội, chất lượng đào tạo ngày một tăng lên, được thể hiện qua các tiêu chuẩn quốc tế. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã có những bước tiến quan trọng, đặc biệt là số lượng, chất lượng các bài báo quốc tế. Thương hiệu Nhà trường tiếp tục được khẳng định thông qua việc tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế. Sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy Đảng được củng cố, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ. Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 13/5/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Nghị quyết chuyên đề số 07-NQ/ĐU ngày 02/11/2015 của Đảng ủy Trường được chú trọng triển khai, thực hiện. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp được quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã xem xét, kết nạp được trên 500 đảng viên mới.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Những năm qua, Đảng ủy Nhà trường và cấp ủy trực thuộc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, vì thế công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhà trường đã dần đi vào nền nếp, hoạt động bài bản, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao. Đội ngũ tập thể đảng ủy viên, chi ủy viên đều có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giai đoạn 2015 - 2020 đã cơ bản được hoàn thành.

Bám sát sự lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải và Thành phố Hải Phòng, với sự đoàn kết và thống nhất cao của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, Nghị quyết đại hội đảng bộ Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng với các chương trình hành động đã được tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đảng bộ Trường đã triển khai quyết liệt các hoạt động thiết thực nhằm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Lấy mục tiêu đổi mới chương trình đào tạo là nền tảng phát triển, từ năm 2016 Đảng ủy Trường đã chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận quốc tế CDIO. Phương pháp tiếp cận này cho phép kiểm soát tốt việc xây dựng, vận hành các chương trình đào tạo theo mục tiêu chuẩn đầu ra một cách khoa học và tường minh. Sinh viên cũng được trải nghiệm các hoạt động học tập, hoạt động nghề nghiệp một cách cụ thể, được bố trí khoa học, được kiểm soát có hệ thống giúp hình thành nên các năng lực phẩm chất cá nhân, các năng lực, kỹ năng xã hội và năng lực hoạt động nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nhà trường đã đào tạo được hơn 2.000 thạc sĩ và gần 20 tiến sĩ, góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về quản lý và khoa học kỹ thuật của cả nước. Đảng ủy Trường cũng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ phục vụ cho Lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc gia. Đã có 02 khóa đào tạo được tổ chức với sự tham gia của 64 sỹ quan, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nhà trường được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Trường và 01 tập thể, 01 cá nhân thuộc Trường; Cờ thi đua Chính phủ năm 2015 của Trường và 04 bằng khen Chính phủ cho 04 cá nhân thuộc Trường; Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và đạo tạo, UBND thành phố Hải Phòng cũng tặng cờ thi đua, bằng khen và kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân. Các cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường đã thực hiện được 04 đề tài cấp Nhà nước, 73 đề tài cấp Bộ, 03 cấp thành phố, 903 đề tài cấp Trường và 312 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Số lượng và chất lượng công bố các bài báo khoa học ngày càng được nâng cao, đặc biệt là các công bố quốc tế. Nhiệm kỳ vừa qua, các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Trường đã công bố trên 300 bài báo thuộc các tạp chí khoa học và hội nghị quốc tế trong đó có 142 bài nằm trong danh mục ISI/Scopus, gần 600 bài báo thuộc các tạp chí khoa học và hội nghị khoa học trong nước. Nhiều đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ đã cho ra các sản phẩm ứng dụng thực tiễn, phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống mang lại ý nghĩa xã hội và giá trị kinh tế cao.

Đảng bộ Trường luôn chú trọng chăm lo bồi dưỡng giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, quyết tâm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch cũng như các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đặc biệt là thanh niên, sinh viên được nắm bắt kịp thời. Đảng ủy Trường đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Hải Phòng. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVI về công tác tư tưởng trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng bộ Trường cũng chỉ đạo triển khai tích cực và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua những hành động thiết thực của từng tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác.

Tin tưởng với những thành công trong thời gian qua, nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ Nhà trường sẽ phát huy các kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, phấn đấu thực hiện mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Thành ủy, Bộ Giao thông vận tải giao trên tất cả các lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, phát triển Đảng. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học định hướng ứng dụng trọng điểm quốc gia, là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế biển của khu vực ASEAN (vào năm 2025) và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (vào năm 2030). Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phải có đủ khả năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước, đi đầu trong nghiên cứu thực nghiệm các công nghệ mới liên quan đến biển và kinh tế biển phục vụ nhu cầu dân dụng và quân sự, là điểm đến tin cậy của người học trong và ngoài nước, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước.