TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc xét hết thời gian tập sự đối với viên chức

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.