TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc kết luận cuộc họp về công tác quản lý, kiểm kê tài sản toàn Trường.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.