TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam