You are here

Kết luận tại cuộc họp bàn về triển khai đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ Kế toán trưởng, Kế toán viên.