You are here

Phòng Tổ chức cán bộ thông báo nội dung các văn bản liên quan đến chính sách tinh giản biên chế đối với CB, GV và NLĐ