TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

"Gỡ khó" cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam?

Danh sách tác giả: 
Loại ấn phẩm: 
Abstract: 

Ở Việt Nam, vận tải biển chiếm khoảng từ 70-80% lưu chuyển hàng hoá thương mại, đóng góp không nhỏ vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nhất là trong hoạt động xuất - nhập khẩu… Tuy nhiên, những năm gần đây, các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển Việt Nam đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, đặt ra nhu cầu phải tìm ra các giải pháp tháo gỡ.

Tạp chí / Hội thảo: 
Kinh tế và dự báo
Đơn vị: 
Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Năm : 
2013