You are here

Cuộc thi Diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ III - Hải Phòng 2015