Trung tâm huấn luyện thuyền viên
Chức năng nhiệm vụ đơn vị
A. Tổ chức các khoá đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn của Bộ luật VỀ HUẤN LUYỆN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỰC CA CỦA THUYỀN VIÊN (STCW78 -2010):
1.1.  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn thi để lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) Sĩ quan Hàng hải mức tránh nhiệm quản lý (Thuyền trưởng, Đại phó) ngành Boong hạng tàu từ 500 đến dưới 3000GT và từ 3000GT trở lên; Sĩ quan Hàng hải mức tránh nhiệm quản lý (Máy trưởng, Máy hai) ngành Máy hạng tàu từ 750 đến dưới 3000KW và từ 3000KW trở lên;
1.2.  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn thi để lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) Sĩ quan Hàng hải mức tránh nhiệm Vận hành (Sĩ quan vận hành) Boong, Máy hạng tàu không hạn chế;
1.3.  Tổ chức các kỳ thi Sĩ quan hàng hải mức trách nhiệm Vận hành ngành Boong, Máy hạng tàu không hạn chế;
1.4.  Huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải Cơ bản (hạng III);
1.5.  Huấn luyện, đào tạo Hoa tiêu hàng hải nâng cao;
1.6.  Đào tạo Nghiệp vụ Thanh tra Hàng hải cơ bản;
1.7.  Đào tạo nâng cao cho đối tư­ợng là các học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng Hàng hải chính quy, Cao đẳng nghề hàng hải có thời gian đào tạo 36 tháng ngành Boong và Máy tàu biển để đạt đủ điều kiện thi lấy GCNKNCM Sĩ quan quản lý hạng I;
1.8.  Thuỷ thủ trưởng, Thuỷ thủ trực ca, Thợ cả, Thợ máy trực ca, Nhân viên vô tuyến điện GMDSS;
1.9.  Đào tạo Huấn luyện viên chính;
1.10. GOC và ARPA, RADAR trên Hệ thống Mô phỏng;
1.11.  Khai thác, quản lý thiết bị điện tàu thủy cho đối tượng là Sĩ quan vận hành Máy;
1.12.  Khai thác và quản lý thiết bị hàng hải cho đối tượng là Sĩ quan vận hành Boong;
1.13.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ cho đối tượng là Thợ máy kiêm thợ điện tàu thuỷ;
1.14.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ cho đối tượng là Thợ máy kiêm chức danh thợ bơm tàu chuyên dụng;
1.15.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ bổ túc (trái ngành) cho đối tượng học các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp không phải là các trường đào tạo chuyên ngành hành hải
1.16.  Huấn luyện và cấp chứng chỉ các khóa huấn luyện theo các chuyên ngành khác theo yêu cầu của các Cơ quan hoặc đơn vị ngoài sản xuất;
1.17.   Bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho Sĩ quan Hàng hải;
1.18.  Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao tay nghề cho Sĩ quan Quản lý và Vận hành ngành Boong và Máy;
1.19.   Huấn luyện trên Mô phỏng cho Sĩ quan, Thuyền viên ngành Boong, Máy;
1.20.  Bếp trưởng Hàng hải và Dân dụng;
1.21.  Quản lý nguồn lực Buồng Lái, Buồng Máy;
1.22.   Giám định Hàng hoá theo mớn nước…
B. Tổ chức các khoá huấn luyện và cấp các loại chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt theo tiêu chuẩn của Bộ luật STCW78-2010: 
2.1. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản
2.2. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn:
-  Quan sát và đồ giải RADAR;
-  Mô phỏng ARPA;
-   ARPA;
-   GMDSS (GOC/ROC);
-  Phòng cháy chữa cháy nâng cao;
-    Chăm sóc Y tế;
-    Nghiệp vụ Bè cứu nạn;
-   Hải đồ điện tử (ECDIS – ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM);
2.3. Giấy chứng nhận Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt :
-   An toàn tàu Dầu (Làm quen-Huấn luyện cơ bản và Nâng cao);
-    An toàn tàu Hoá chất (Làm quen-Huấn luyện cơ bản và Nâng cao);
-   An toàn tàu Khí hoá lỏng (Làm quen-Huấn luyện cơ bản và Nâng cao);
-   An toàn tàu khách Ro-Ro.

Website : http://tthltv.vimaru.edu.vn

Ban lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Liên hệ
Trịnh Bá Trung Giám đốc Trung tâm, Thạc sĩ, Máy trưởng hạng I
Nhà A8, số 484 – Lạch Tray, Hải Phòng. ĐT: 0313.728017
Bùi văn Vinh Phó giám đốc, Kỹ sư, Thuyền trưởng hạng I
Nhà A8, số 484 – Lạch Tray, Hải Phòng. ĐT: 0313.728017.
Nhữ Anh Dũng Phó giám đốc, Thạc sĩ, Máy trưởng hạng I Nhà A8, số 484 – Lạch Tray, Hải Phòng. ĐT: 0313.728017
Phạm Văn Phước Phó giám đốc, Tiến sĩ; Đài trưởng Nhà A4, số 484 – Lạch Tray, Hải Phòng. ĐT: 0313.728017
 

Thông tin liên hệ
Địa chỉ
Địa chỉ: Nhà A8, số 484 – LẠCH TRAY, HẢI PHÒNG
Điện thoại
Tel: +84.31.3728 017 / Fax: +84.31.3728 017
Email
tthltv@vnn.vn
Website
http://tthltv.vimaru.edu.vn