Hội thi thiết kế bài giảng điện tử cấp Trường

 Thực hiện Kế hoạch liên tịch số: 30/KHLT-ĐHHH ngày 09/01/2013 giữa Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Công đoàn Trường về tổ chức Hội thi “Thiết kế bài giảng điện tử” năm 2013. Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2013, các Tiểu ban đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu và đã chọn cử được các bài giảng tiêu biểu tham dự Hội thi cấp Trường. 08h00 ngày 27/03/2013, Công đoàn Trường Đại học Hàng hải đã tổ chức “Hội thi thiết kế bài giảng điện tử cấp Trường”.

Tổng số bài giảng dự thi: 14
Về nội dung dự thi.
Phần 1: Chấm nội dung của “Bài giảng điện tử” được ghi trên CD, trong đó gồm có phần giới thiệu tổng quan về học phần (số lượng tín chỉ; mục tiêu môn học; các điều kiện tiên quyết; bố cục của học phần theo chương, mục;  phương thức đánh giá sinh viên…) và phần bài giảng dự thi (là nội dung đầy đủ của một bài, mục nào đó mà tác giả chọn để trình bày, không phải là nội dung giới thiệu về học phần). 
Phần 2: Giảng viên thuyết trình nội dung bài giảng đăng ký và không trình bày lại nội dung giới thiệu tổng quan về học phần. 
Đây là hội thi nhằm mục đích khuyến khích giảng viên sử dụng CNTT cho dạy học tích cực; đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy một cách sáng tạo, hiện đại nhằm tăng cường tính tích cực và tự học của người học; đa dạng hoá hoạt động dạy và học; phát huy tính sáng tạo trong hoạt động dạy và học; đa dạng hoá các nguồn học liệu phục vụ cho dạy học tích cực; định hướng cho giảng viên sử dụng CNTT cho dạy học tích cực.
Cuộc thi Thiết kế Bài giảng Điện tử năm 2013 diễn ra tốt đẹp và đạt được kết quả như sau:
TT
Đơn vị
Đạt giải
1                     
Khoa Công nghệ thông tin
Xuất sắc
2                     
Khoa Máy tàu biển
Nhất
3                     
Khoa Lý luận chính trị
Nhì
4                     
Khoa Công trình thủy
Nhì
5                     
Trung tâm Giáo dục thể chất
Ba
6                     
Viện KHCS
Ba
7                     
Khoa Hàng hải
 
8                     
Khoa GDQP
 
9                     
Viện KHCB
 
10                 
Khoa Đóng tàu
 
11                 
Khoa Điện - ĐTTB
 
12                 
Bộ môn Ngoại ngữ
 
13                 
Khoa Cơ khí
 
14                 
Khoa Kinh tế VTB